1. Home
  2. 唐诗名句

“嵰州表奇贶,閟竹应遐巡。何如御京洛,流霰下天津。”诗词全文

奉和喜雪应制是[唐代]许敬宗的作品。本文包含:《奉和喜雪应制》的原文。嵰州表奇贶,閟竹应遐巡。何如御京洛,流霰下天津。忽若琼林曙,俄同李径春。姑峰映仙质,郢路杂歌尘。伏槛观花瑞,称觞庆冬积。飘河共泻银

“嵰州表奇贶,閟竹应遐巡。何如御京洛,流霰下天津。”出自唐代许敬宗《奉和喜雪应制》。通过阅读下面《奉和喜雪应制》全文,你就知道诗词全文,意思,作者简介,上一句和下一句是什么。

嵰州表奇贶,閟竹应遐巡。何如御京洛,流霰下天津。
忽若琼林曙,俄同李径春。姑峰映仙质,郢路杂歌尘。
伏槛观花瑞,称觞庆冬积。飘河共泻银,委树还重璧。
连山分掩翠,绵霄远韬碧。千里遍浮空,五轫咸沦迹。
机前辉裂素,池上伴凌波。腾华承玉宇,凝照混金娥。
是日松筠性,欣奉柏梁歌。

许敬宗简介

唐代许敬宗的简介

许敬宗(公元592年—公元672年),字延族,杭州新城人,唐朝宰相,隋朝礼部侍郎许善心之子。隋大业年间中秀才,后担任书佐。其父许善心被杀之后投奔瓦岗军,被李密任命为记室。李密兵败之后投奔唐朝,补涟州别驾,秦王李世民问其才学召为秦府学士,贞观八年(634年)任著作郎、监修国史,不久迁中书舍人。咸亨元年(670年)以特进的身份退休。咸亨三年(672年)去世,时年81岁。赠开府仪同三司,谥曰缪。著有文集八十卷,今编诗二十七首。...

原创文章,作者:许敬宗,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/40480.html