1. Home
  2. 诗句名句

“此月才过禊事修,芳辰冉冉逝如流。牡丹开了寒应尽,燕子归来春又休。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

清明前呈文几是[宋代]卫宗武的作品。本文包含:《清明前呈文几》的原文。此月才过禊事修,芳辰冉冉逝如流。牡丹开了寒应尽,燕子归来春又休。衰鬓难将新绿染,颦眉岂为落红愁。劳生扰扰何时足,已拟抛家理钓舟。

《清明前呈文几》由宋代诗人卫宗武创作。阅读完这首诗词,您就知道“此月才过禊事修,芳辰冉冉逝如流。牡丹开了寒应尽,燕子归来春又休。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

此月才过禊事修,芳辰冉冉逝如流。
牡丹开了寒应尽,燕子归来春又休。
衰鬓难将新绿染,颦眉岂为落红愁。
劳生扰扰何时足,已拟抛家理钓舟。

卫宗武简介

宋代卫宗武的简介

卫宗武约公元?年至一二八九年字洪父,(一作淇父)自号九山,嘉兴华亭人。生年不详,卒于元世祖至元二十六年。淳佑间历官尚书郎,出知常州。罢官闲居三十余载,以诗丈自娱。宋亡,不仕。宗武著有《秋声集》八卷,《国史经籍志》传于世。诗文气韵冲澹,有萧然自得之趣。...

原创文章,作者:卫宗武,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/83452.html