1. Home
  2. 诗句名句

“东南名胜白蘋州,人物咸推故国刘。往叹赋归何勇决,今观遗翰许风流。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

蕃来湖州连与叔骥和叔明父叔宝相从又从和叔获见先给事遗墨辄赋二首 其一是[宋代]赵蕃的作品。本文包含:《蕃来湖州连与叔骥和叔明父叔宝相从又从和叔获见先给事遗墨辄赋二首 其一》的原文。东南名胜白蘋州,人物咸推故国刘。往叹赋归何勇决,今观遗翰许风流。远斋视我曾青眼,酒正今年成白头。尚喜君家文墨事,到今三世未能休。

《蕃来湖州连与叔骥和叔明父叔宝相从又从和叔获见先给事遗墨辄赋二首 其一》由宋代诗人赵蕃创作。阅读完这首诗词,您就知道“东南名胜白蘋州,人物咸推故国刘。往叹赋归何勇决,今观遗翰许风流。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

东南名胜白蘋州,人物咸推故国刘。往叹赋归何勇决,今观遗翰许风流。

远斋视我曾青眼,酒正今年成白头。尚喜君家文墨事,到今三世未能休。

赵蕃简介

宋代赵蕃的简介

赵蕃(1143年~1229年),字昌父,号章泉,原籍郑州。理宗绍定二年,以直秘阁致仕,不久卒。諡文节。...

原创文章,作者:赵蕃,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/89880.html