1. Home
  2. 诗句名句

“千年把号趁朝班,犹著青衫候晓关。冷甚高僧禅榻畔,清于寒露玉壶间。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

送孙司户秩满东归考试鄂渚二首是[宋代]项安世的作品。本文包含:《送孙司户秩满东归考试鄂渚二首》的原文。千年把号趁朝班,犹著青衫候晓关。冷甚高僧禅榻畔,清于寒露玉壶间。文章奇古源西汉,诗律精深祖后山。师友平生能几许,又随征雁看湘鬟。

《送孙司户秩满东归考试鄂渚二首》由宋代诗人项安世创作。阅读完这首诗词,您就知道“千年把号趁朝班,犹著青衫候晓关。冷甚高僧禅榻畔,清于寒露玉壶间。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

千年把号趁朝班,犹著青衫候晓关。
冷甚高僧禅榻畔,清于寒露玉壶间。
文章奇古源西汉,诗律精深祖后山。
师友平生能几许,又随征雁看湘鬟。

项安世简介

宋代项安世的简介

孝宗淳熙二年(1175年)进士,光宗绍熙四年(1193年)任秘书省(管理皇家典籍)正字,隔年为校书郎兼实录院检讨官。宁宗庆元元年出通判池州,开禧二年(1206年)起知鄂州,迁户部员外郎、湖广总领。及后以太府卿终其官职。庆元年间因谪居江陵,足不出户,专事研究,于《左传》、《周易》诸经皆有见解,项安世自谓其学得自程颐《易传》,纪晓岚评价:“安世之经学深矣,何可轻诋也。”嘉定元年(1208年)卒。有《周易玩辞》十六卷、《项氏家说》、《平庵悔稿》等。其生平可见于《馆阁续录》、《宋史》。...

原创文章,作者:项安世,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/94333.html