1. Home
  2. 诗句名句

“水畔斜阳万马行,柳边残雨一蝉鸣。催人老去何忙甚,觉我新来太瘦生。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

羁燕四十馀日归兴殊切口占赋归 其二是[宋代]汪梦斗的作品。本文包含:《羁燕四十馀日归兴殊切口占赋归 其二》的原文。水畔斜阳万马行,柳边残雨一蝉鸣。催人老去何忙甚,觉我新来太瘦生。不死虽然如管仲,有生终是愧渊明。商飙愈紧归心切,莫把诗书博恶名。

《羁燕四十馀日归兴殊切口占赋归 其二》由宋代诗人汪梦斗创作。阅读完这首诗词,您就知道“水畔斜阳万马行,柳边残雨一蝉鸣。催人老去何忙甚,觉我新来太瘦生。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

水畔斜阳万马行,柳边残雨一蝉鸣。催人老去何忙甚,觉我新来太瘦生。

不死虽然如管仲,有生终是愧渊明。商飙愈紧归心切,莫把诗书博恶名。

汪梦斗简介

宋代汪梦斗的简介

梦斗字玉南,号杏山,绩溪人。理宗景定二年(一二六一)魁江东漕试,授江东制置司干官。度宗咸淳间为史馆编校,以事弃官归。宋亡,不仕。 有北游集。后从事讲学以终。汪梦斗诗,以影印文渊阁《四库全书& 183;北游集》为底本,校以明隆庆三年汪廷佐刊《北游诗集》(简称明刊本)。新辑集外诗附于卷末。...

原创文章,作者:汪梦斗,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/97018.html